Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetového obchodu e-shopu (ďalej len „internetový obchod“) na webovej stránke https://kariernaakademia.sk/obchod je občianske združenie Kariérna akadémia, so sídlom: Račianska 3534/95, 831 02 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 54166926, registračné číslo na Ministerstve vnútra SR: VVS/1-900/90-62459 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“).

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Názov: Kariérna akadémia, o. z.
Adresa: Račianska 95, Bratislava 831 02
Telefónne číslo: +421 949 612 999 E-mail: info@kariernaakademia.sk

 

Kupujúci

Kupujúci je každý návštevník internetového obchodu, ktorý uzatvorí zmluvu s predávajúcim, a to odoslaním elektronickej objednávky prostredníctvom internetového obchodu a následnou úhradou celej ceny tovaru na základe objednávky (ďalej len „kupujúci“).

 

V prípade uzatvorenia zmluvy s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim popri týchto Obchodných podmienkach riadi predovšetkým príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (najmä § 52 až 54, všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve, ustanovenia § 613 až 627), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

V prípade uzatvorenia zmluvy s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim ako obchodno-záväzkový vzťah popri týchto Obchodných podmienkach riadi predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (najmä všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve – § 409 a nasl.). Na kupujúceho – podnikateľa sa nevzťahujú práva, ktoré má spotrebiteľ, v zmysle týchto Obchodných podmienok a príslušných právnych predpisov.

 

Účelom týchto Obchodných podmienok je jasne a zrozumiteľne informovať kupujúceho o zmluvných podmienkach vo vzťahu k predaju tovaru predávajúcim resp. kúpe tovaru kupujúcim, poskytnúť mu všetky potrebné informácie pred uzavretím zmluvného vzťahu a zároveň ho poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy (v prípade kupujúceho – spotrebiteľa) a o reklamačnom poriadku.

 

Informácie o tovare, službách a cenách

Informácie o tovaroch a službách, vrátane uvedenia ich cien a hlavných vlastností, sú uvedené pri jednotlivých položkách internetovom obchode. Ceny tovarov a služieb sú konečné, pričom sa na ne neuplatňuje daň z pridanej hodnoty. Ceny zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.

 

Všetky prezentácie tovarov a služieb zobrazené v internetovom obchode sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom akejkoľvek položky.
V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu kupujúceho o doručenie tovaru mimo územie Slovenskej republiky je potrebné vopred kontaktovať predávajúceho.

 

Prípadné zľavy z kúpnej ceny nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.
Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám.

 

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Odoslaním elektronickej objednávky prostredníctvom e-shopu na stránke www.kariernaakademia.sk a následnou platbou celej ceny tovaru na základe objednávky vzniká medzi kupujúcim (fyzickou alebo právnickou osobou) a predávajúcim (prevádzkovateľom) zmluvný vzťah v zmysle týchto Obchodných podmienok.

 

Elektronickou objednávkou sa rozumie riadne vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, o objednanom tovare
a o konečnej celkovej cene tovaru (vrátane ceny dopravy a prípadných iných nákladov a poplatkov, ktoré uhrádza kupujúci v súvislosti s dodaním tovaru).

 

Po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je aické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho.

 

Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, iba pokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku odoslaním emailu predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto VOP.

 

Kúpnou zmluvou sa pre účely týchto VOP rozumie zmluva, ktorej predmetom je dodanie tovaru predávajúcim voči kupujúcemu, ako aj zmluva, ktorej predmetom je poskytnutie služby predávajúcim voči kupujúcemu.

 

Osobné údaje

Všetky osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu v rámci uzatvárania zmluvy (pri registrácii, objednávke a pod.), sú dôverné a predávajúci sa zaväzuje používať iba na účel riadneho plnenia zmluvy s kupujúcim a spracuje ich v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov predávajúcim sú uvedené v osobitnom dokumente, ktorý je uverejnený na webovej stránke.

 

Platobné podmienky a dodanie tovaru
1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
a) bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho.
b) v hotovosti pri osobnom odbere alebo pri platbe na dobierku.
2. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
3. Tovar bude kupujúcemu doručený:
a) na adresu určenú kupujúcim v objednávke, alebo
b) osobným odberom v prevádzke predávajúceho.
4. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
5. Lehota na prevzatie tovaru pri osobnom odbere je 30 dní od potvrdenia prijatia záväznej objednávky.
6. Tovar zasielame formou doporučeného listu alebo balíka prostredníctvom Slovenskej pošty,
Predávajúci nenesie riziko spojené s poškodením tovaru pri takomto spôsobe dopravy.
V prípade platby na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pripočítať náklady za vybavenie dobierky k sume objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu.
7. Tovar expedujeme najneskôr do 14 pracovných dní od pripísania platby celej ceny objednávky na náš účet. O expedovaní tovaru vás informujeme e-mailom. Doručenie tovaru v rámci Slovenskej republiky trvá zvyčajne 1 až 3 pracovné dni.
8. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, ak sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty vás budeme bezodkladne informovať.
9. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
10. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

11. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

12. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný v elektronickej podobe na emailovú adresu kupujúceho.

13. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na balenie a dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Ak ste uhradili objednávku, ešte nebola expedovaná a rozhodli ste sa ju zrušiť, bezodkladne nás kontaktujte na info@kariernaakademia.sk. Peniaze vám vrátime do 14 pracovných dní na účet, z ktorého ste vykonali platbu.

 

Do 14 dní od prevzatia tovaru máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu. Avšak takéto právo na odstúpenie sa nevzťahuje na predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale (ak bol obal rozbalený) a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy doručte oznámenie o odstúpení od zmluvy v elektronickej forme na e-mailovú adresu info@kariernaakademia.sk.

 

Kompletný, nepoškodený, nepoužitý tovar v pôvodnom, neporušenom ochrannom obale odošlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy na adresu:

Kariérna akadémia Samuel Hunčaga

Račianska 95 831 02 Bratislava

 

Kúpnu cenu tovaru vrátane ceny dopravy (pri dodaní tovaru kupujúcemu) vám vrátime do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení, na účet, z ktorého ste vykonali platbu, avšak zároveň nie sme povinní vrátiť uhradené platby pred tým, než nám bude tovar riadne vrátený alebo než nám preukážete zaslanie tovaru na našu adresu. Poštové prípadne iné náklady na vrátenie tovaru hradíte vy ako kupujúci. Vrátenie tovaru formou dobierky neakceptujeme a zásielku neprevezmeme.

 

Ak si neprevezmete tovar v rámci 30-dňovej lehoty na prevzatie tovaru pri osobnom odbere, sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy. Na nutnosť prevzatia tovaru do konca tejto lehoty vás vopred upozorníme e-mailom odoslaným na adresu zadanú
v objednávke.

 

V prípade, ak je tovar zasielaný Slovenskou poštou, resp. inou spoločnosťou zabezpečujúcou doručenie tovaru, a zásielka s tovarom sa nám vráti späť ako neprevzatá alebo nedoručená, upozorníme vás na túto skutočnosť e-mailom odoslaným na adresu zadanú v objednávke s tým, že tovar vám bude k dispozícii na dodatočné prevzatie prostredníctvom osobného odberu, a to po dobu 14 dní od zaslania vyššie uvedeného upozornenia. Ak si neprevezmete tovar ani v tejto dodatočnej 14-dňovej lehote, sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

Odstúpenie od zmluvy po uplynutí lehoty na prevzatie tovaru vám oznámime e-mailom odoslaným na adresu zadanú v objednávke. Kúpnu cenu tovaru vám vrátime do 14 dní od odoslania oznámenia o odstúpení, na účet, z ktorého ste vykonali platbu. V prípade neprevzatého tovaru, ktorý bol predtým zasielaný Slovenskou poštou, resp. inou spoločnosťou zabezpečujúcou doručenie tovaru, nie sme povinní takýmto spôsobom vrátiť náklady na balenie tovaru a zaslanie, ktoré boli v rámci záväznej objednávky prirátané ku kúpnej cene tovaru.

 

Po odstúpení od zmluvy sme oprávnení Vami neprevzatý tovar predať tretej osobe alebo s ním inak voľne nakladať.

 

Reklamačný poriadok

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba taká dohoda, má tovar také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy.
 2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. Povinnosti z chybného plnenia má predávajúci minimálne v takom rozsahu, v

akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

3. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci predávajúcemu vytkol vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci chybný tovar užívať.

4. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku VOP sa neuplatnia pri tovare predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.

5. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

 1. výmenu za nový tovar,
 2. opravu tovaru,
 3. primeranú zľavu z kúpnej ceny, 4. odstúpiť od zmluvy.

6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

 1. ak má tovar podstatnú vadu,
 2. ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 3. pri väčšom počte chýb tovaru.

7. Podstatné je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

8. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú aleboneodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

9. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľnej vady po oprave opakovane (zvyčajne tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

10. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo podľa bodu 9 tohto článku si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak si kupujúci včas nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy, má práva rovnaké ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

11. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

12. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.

13. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.

14. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

15. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

16. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

17.V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie v primeranej výške. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.

 

Práva a povinnosti strán

Prevádzkovateľ je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu vrátane nákladov na zvolený spôsob prepravy tovaru uhradiť.

 

V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok kupujúcim si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä potom náklady na zaslanie tovaru, pokiaľ ich kupujúci neprevezme.

 

Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 2. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.

 

Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach:

 

https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint_sk

 

Záverečné ustanovenia

1. Znenie VOP môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) boli pripravené na základe ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len

„občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

3. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 8. 2023. Vyhradzujeme si právo Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, obzvlášť v prípade zmien relevantných právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v súvislosti s kúpou tovaru.