Zásady ochrany osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (GDPR)

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie GDPR“)
a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon GDPR“)

Prevádzkovateľ

Názov: Kariérna akadémia
Sídlo: Račianska 3534/95, 831 02 Bratislava IČO: 54 166 926
E-mail: info@kariernaakademia.sk
(ďalej len „Prevádzkovateľ)

Zástupca Prevádzkovateľa

V prípade potreby je možné sa kedykoľvek obrátiť na zástupcu prevádzkovateľa (ďalej len „Zástupca“) v súvislosti s ochranou osobných údajov, a to:
Meno a priezvisko: Samuel Hunčaga
E-mail: samuelhuncaga@kariernaakademia.sk

Telefónne číslo: +421 949 612 999

I. Všeobecné informácie

1. Prevádzkovateľ je občianskym združením, ktoré sa zameriava na vzdelávanie mladých, ktorí sú v období hľadania svojho životného poslania. Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti zároveň vykonáva rôzne aktivity smerujúce k naplneniu svojich cieľov, akými sú poskytovanie programov zameraných na vzdelávanie v praxi a organizovanie školení, prezentácií, seminárov, diskusií a workshopov v oblastí vzdelávania. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

2. Prevádzkovateľ zároveň prevádzkuje internetovú stránku www.kariernaakademia.sk (ďalej len „Webová stránka“). Pri návšteve, používaní a práci na Webovej stránke, môže užívateľ stránky (t. j. Vy ako dotknutá osoba) Prevádzkovateľovi dobrovoľne podať informácie, medzi ktorými môžu byť aj osobné údaje identifikujúce užívateľa ako konkrétnu osobu a to najmä elektronickou poštou (e- mailom), vyplnením formuláru, prihlásením sa k odberu noviniek (Newletter), prihlásením sa na platformu s blogom alebo iným spôsobom, ktorý umožňuje funkcionalita stránky.

3. Rovnako môžete Prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytnúť svoje osobné údaje aj iným spôsobom, mimo využitia Webovej stránky, napr. v súvislosti s organizovaním akcii/akcií, ktoré spadajú do portfólia prevádzkovateľa (najmä vzdelávacie programy, kurzy, prednášky, semináre, workshopy a podobné) alebo v rámci právnych vzťahov, do ktorých vstúpite s Prevádzkovateľom, ako napr. uzatvorením pracovnej, občiansko/obchodno právnej alebo inej zmluvy.

4. Dotknutou osobou (ďalej len „Dotknutá osoba“) sa pre účely týchto Zásad spracovania a ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) rozumie fyzická osoba, ktorá je v kontakte s Prevádzkovateľom alebo jej Prevádzkovateľ poskytuje svoje produkty a služby. Taktiež osoba, ktorá sa zúčastňuje vzdelávacích kurzov, ktorej je zasielaný newsletter alebo osoba, ktorá poskytuje finančný dar Prevádzkovateľovi. Dotknutou osobou môže byť akákoľvek fyzická osoba, žiak/študent študujúci na základnej/strednej odbornej/vysokej škole, gymnáziu alebo na inej škole (tzn. aj osoba mladšia ako 16 rokov).

5. Tieto Zásady sa primerane vzťahujú na všetky situácie, za ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov dotknutých osôb Prevádzkovateľom, pričom zároveň obsahujú okruh informácií v súvislosti so spracovaním osobných údajov, ktoré Vám zo strany Prevádzkovateľa musia byť poskytnuté.

6. Na základe článku 12 Nariadenia GDPR; Prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie uvedené v článkoch 13 a 14 a všetky oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, vrátane v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Ak o to požiadala dotknutá osoba, informácie sa môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala totožnosť dotknutej osoby iným spôsobom.

7. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa

V zmysle čl. 13 ods. 1 písm. d) a č. 14 ods. 2 písm. b) a to v súvislosti s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, sú oprávnené záujmy Prevádzkovateľa najmä:

• zasielanie noviniek a newsletterov osobám, ktoré už v minulosti poskytli svoje údaje Prevádzkovateľovi alebo sú jeho členmi, a to za účelom skvalitnenia poskytovaných produktov a služieb a zároveň poskytnutia súvisiacich informácií.

II. Účel a právny základ spracovania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aizovane, aj manuále a to vždy iba rozsahu nevyhnutne potrebnom na naplnenie účelu spracovania a na nevyhnutnú dobu.

2. Účelom a právnym základom spracúvania osobných údajov (t. j. dôvodom pre ktorý k spracovaniu dochádza) dotknutých osôb je najmä:

  • Uzatváranie zmluvných a iných obdobných právnych vzťahov s Prevádzkovateľom a veci s tým súvisiace, napr. plnenie zmluvnej povinnosti voči členom združenia, zamestnancom združenia, zmluvným partnerom, a pod. v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR;

  • Uplatňovanie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, a to najmä zasielanie noviniek a newsletterov osobám, ktoré už v minulosti poskytli svoje údaje Prevádzkovateľovi alebo sú jeho členmi, a to za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb a poskytnutia súvisiacich informácií; spracúvanie osobných údajov v súvislosti s činnosťou Prevádzkovateľa a tiež v súlade s účelom, na ktorý bol založený, t. j. najmä spracúvanie osobných údajov pri vzdelávacích podujatiach organizovaných Prevádzkovateľom, ak na takéto spracovanie nie je potrebný samostatný súhlas Dotknutej osoby;

  • Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu Dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR v súvislosti s činnosťou prevádzkovateľa, v súlade s účelom na ktorý bol súhlas poskytnutý, t. j. najmä spracovanie osobných údajov pri podujatiach organizovaných Prevádzkovateľom, ak nejde o oprávnený záujem prevádzkovateľa;

  • Plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR a to najmä vo vzťahu k plneniu zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ako napr. plnenie povinností vyplývajúcich Prevádzkovateľovi zo zákona o účtovníctve a pod.;

  • Realizácie priameho marketingu na základe súhlasu Dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, napr. zasielanie noviniek a newsletterov, osobám, ktoré ešte neposkytli svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi;

Spracúvanie osobných údajov podporovateľov na identifikáciu osoby, ktorá dar poskytuje a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR;

III. Rozsah spracúvania osobných údajov

Meno, priezvisko, bydlisko, adresa, dodacia adresa (na doručenie tovaru), telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo účtu (na evidovanie prijatých platieb a prípadné vrátenie platieb), konfekčná veľkosť (pri objednávke tovaru – oblečenia).

IV. Poučenie o právach dotknutej osoby

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Za podmienok stanovených v Zákone má dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov:

1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby ako aj ďalšie informácie podľa § 21 Zákona;
2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov resp. právo na doplnenie neúplných osobných údajov (podľa § 22 Zákona);
3. právo na vymazanie osobných údajov (podľa § 23 Zákona);
4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (podľa § 24 Zákona);
5. právo namietať spracúvanie osobných údajov (podľa § 27 Zákona);
6. právo na prenosnosť osobných údajov, t.j. právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (podľa § 26 Zákona);
7. právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov odvolať, a to rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila (podľa § 14 ods. 3 Zákona);
8. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky – za účelom zistenia, či došlo k porušeniu práv dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov alebo došlo k porušeniu Zákona alebo osobitného predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uloženia opatrení na nápravu, prípadne pokutu za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany osobných údajov.

Svoje práva môže dotknutá osoba uplatniť písomne na adrese prevádzkovateľa alebo na e-mailovej adrese: info@kariernaakademia.sk, kde taktiež môžu byť dotknutej osobe poskytnuté prípadne potrebné bližšie informácie o právach dotknutej osoby.

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete zasielať na e-mailovú adresu info@kariernaakademia.sk, ktorá je kontaktným údajom zodpovednej osoby.

Tieto podmienky ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 8. 2023.